Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történö védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:O.J.L.2016.119.01.0001.01.ENG8doc=0J:L:2016:119:TOC)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njthu/cgi_bininjt_doc.cgi?docid=139257.338504)

A GDPR értelmében „személyes adat”:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„címzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közremüködöik (a továbbiakban együttesen: Közremüködök) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett. A Balogh Autóházak Kft tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben közölt, Balogh Autóházak Kft számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítés során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintü nyilvántartása céljából kezeli a jelen Szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint.

A Balogh Autóházak Kft kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatta.

Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy

 • a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a jelen Szerződés teljesítése során a saját Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztatja,
 • a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, az ezzel összeíüggésben Balogh Autóházak Kft -vel szemben támasztott igény, követelés alól a Balogh Autóházak Kft -t teljeskörűen mentesíti és az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáll. Megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy jelen kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefüggésben bármely eljáró hatóság – ide értve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, uniós hatóság -, bíróság más harmadik személy által kiszabásra kerülő bírság vagy bírság jellegű szankció Megrendelő általi maradéktalan megfizetésére.

Felek rögzítik, hogy az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célj ai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintett jogosult:

 • az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.
 • az Adatkezelótól a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor.
 • az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni
 • az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni
 • a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára
 • a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: 4-36 (1) 391-1400
fax.: -l-36(l) 391-1410
honlap: www.naih.hu

1. számú melléklet

Adatkezelés céljaKezelt adatok kategóriáiAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrása
A szerződéseknek a jogszabályi elvárásokkal összhangban történő előkészítése érdekében a szerződéskezelésre vonatkozóan meghatérozott dokumentumokkal és elektronikus rendszerekkel osszefüggő személyes adatok kezelése a szerződésben szereplő kapcsolattartók és képviselők vonatkozásában. Az adatok elektronikus adatbázisban (szerződéskezelő rendszerben) történő rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.Név/Elnevezés, cím, elérhetőség, telefon, E-mail; kapcsolattartó neve és telefonszámaA szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.Jogos érdekA szerződő fél, mint adatkezelő
Szerződések teljesítése során keletkező dokumentumok nyílvántartása (jegyzőkönyvek, műszak1 dokumentumok, hatósági engedélyezési dokumentumok, stb.) Rögzítés, tárolás, felhasználás, törlés.Név/Elnevezés, cím, elérhetőség, telefon, E-mail; kapcsolattartó neve és telefonszámaA szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.Jogos érdekA szerződő fél, mint adatkezelő
Számlakezelés érdekében az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.Név/Elnevezés, címDokumentum keltezését követő (alapesetben 8 év) elévülési időigJogi kötelezettségA szerződő fél, mint adatkezelő
Szervezeti egység szintű nyilvántartás üzleti partnereknek, hatóságok elérhetőségének biztosítására. Rögzítés, tárolás, felhasználás, törlésNév/Elnevezés, cím, elérhetőség, telefon, E-mail; kapcsolattartó neve és telefonszámaJogviszony megszűnését követő 5 évJogos érdekA szerződő fél, mint adatkezelő

A jogos érdek rövid leírása: A Megrendelő által igényelt szolgáltatás (gépjármű javítás) szerződésszerű teljesítése, a szerződés teiíéáítésével kapcsolatban felmerülő kérdések egyeztetése, esetleges módosítások közlésggrnégtbelrető legyen; a megrendelés teljesítésének (befejezésének) jelzése a Megrendelő felé